Vergi Hukuku
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini inceleyen hukuk dalıdır. Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki kaynakları; Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Bakanlar Kurulu Kararları,Düzenleyici Genel Tebliğler, Tüzükler, Yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararlarından oluşmaktadır. Bu kaynaklar aracılığıyla, vergileme alanında uyulması gereken temel ilke, kural, usul ve esaslar belirlenmekte veya vergi uygulamalarının bunlara uygunluğu denetlenmektedir.

 
Vergi Ödevi Anayasa madde 73'de düzenlenmiştir. Madde hükmü şöyledir; "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür."
 
Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb.. adlar altında ki tüm kamu gelirleri nitelik itibari ile vergi hukuku kapsamına girer. Verginin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisi yerel yönetimlere (belediyeler, il özel idareleri) ve diğer kamu tüzel kişilerine (Emekli sandığı,Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK), bağkur ) devredilebilmektedir.
 
Erikel Hukuk Bürosu, vergi hukuku alanında müvekkillerine vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakcılık suçlarına ilişkin davalarda, hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi işlemlerinde, Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflarda, beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemlerinde, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.